Regulamin korzystania z karnetu TatrySki

Regulamin korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych oraz innych transponderów systemu SKIDATA w Ośrodkach Narciarskich należących do systemu wspólnej karty TatrySki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przejazdy krzesełkowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio – kolejami i wyciągami) Ośrodków Narciarskich należących do systemu wspólnej karty TatrySki (zwane w dalszej części regulaminu O.N. TatrySki) możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych kart zbliżeniowych lub innych transponderach firmy SKIDATA służących do pobierania opłat i kontroli, zwanych w dalszej części regulaminu Kartami.
 2. Terminowa Karta TatrySki uprawnia do korzystania ze wszystkich kolei i wyciągów Ośrodków Narciarskich, stowarzyszonych w systemie wspólnej karty TatrySki.
 3. Karty działają w godzinach otwarcia poszczególnych Ośrodków Narciarskich. Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
 4. Wejście na teren Ośrodków Narciarskich należących do systemu wspólnej karty TatrySki, a także posługiwanie się kartą jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodków Narciarskich należących do systemu wspólnej karty TatrySki i akceptacją ich postanowień.

II. KASY

 1. Karty systemu TatrySki można nabywać wyłącznie w kasach ośrodków stowarzyszonych w systemie wspólnej karty TatrySki, w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz w przedsprzedaży dostępnej na stronie internatowej http://tatryski.skiticketshop.com/
 2. Karty są własnością Ośrodków Stowarzyszonych w systemie TatrySki. Z tytułu wydania karty pobierana jest kaucja, o której mowa w pkt.III. 8.
 3. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję – pod warunkiem, że karta nie zostanie uszkodzona lub zniszczona.
 4. Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w biurze obsługi klienta ośrodka narciarskiego w którym karnet został zakupiony.
 5. W kasach można płacić kartami płatniczymi lub gotówką w walucie złoty polski.

III. RODZAJE KART, SYSTEM POBIERANIA OPŁAT

 1. System pobierania opłat obowiązujący w ośrodkach należących do systemu wspólnej karty TatrySki umożliwia korzystanie z kolei i wyciągów poprzez zakup karty terminowej, uprawniającej do korzystania z kolei i wyciągów w określonym na karcie przedziale czasu.
 2. Karty terminowe upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania, z nieograniczonej ilości przejazdów. Informacja o terminie ważności karty pojawia się na wyświetlaczu czytnika bramki, oraz jest wydrukowana na karcie podczas sprzedaży dokonanej w kasach ośrodków.
 3. Karta terminowa jest aktywowana i personalizowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
 4. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karty terminowej w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karty.
 5. W przypadku zakupu karty terminowej obejmującej ceny w sezonie wysokim i poza sezonem automatycznie zostaje wyliczona cena mieszana.
 6. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, lub przesunięcia okresu ważności karty.
 7. Uprawnienia terminowe nabyte wraz z kartą nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w punkcie VI.2.
 8. Każdorazowo przy wydawaniu karty terminowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł za kartę. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

IV. ULGI I ZNIŻKI

 1. Uzyskanie zniżek grupowych i ulg możliwe jest wyłącznie przy zakupie kart terminowych.
 2. Karty ulgowe według cennika zamieszczonego na stronie Tatryski.pl, przysługują dzieciom do lat 9, młodzieży do lat 15 oraz seniorom w wieku powyżej 60 lat. Karty ulgowe wydawane są na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego.
 3. Dziecko poniżej 120 cm wysokości otrzymuje kartę terminową bezpłatnie. Oferta jest ważna w przypadku zakupu łącznie z kartą terminową na taki sam okres dla osoby dorosłej, do jednej karty dorosłej przysługuje jeden karnet bezpłatny. Oferta nie dotyczy biletów łączonych uprawniających do skorzystania z usług TERMY BANIA.
 4. Pomiar wysokości dziecka wykonywany jest przy kasach w stroju narciarskim wraz z kaskiem (bez nart lub snowboardu).
 5. Seniorzy w wieku powyżej 75 lat, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego otrzymują kartę w cenie 5 PLN za każdy dzień ważności karty. Oferta nie dotyczy biletów łączonych uprawniających do skorzystania z usług TERMY BANIA.
 6. Grupom od 20 osób, przysługuje zniżka na zakup kart terminowych. Przy zakupie kart ze zniżką dla grup jedna na 10 osób otrzymuje kartę w cenie 5 zł za każdy dzień ważności karty, a pozostałe osoby otrzymują zniżkę w wysokości 10%, od ceny cennikowej dla wybranej grupy wiekowej. Zniżki dla grup nie dotyczą biletów łączonych, które upoważniają ich posiadaczy do skorzystania z usług TERMY BANIA. Oferta nie dotyczy biletów łączonych uprawniających do skorzystania z usług TERMY BANIA.
 7. Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.tatryski.pl
 8. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, a w szczególności używa nie karty ulgowej przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych na karcie uprawnień.
 9. TatrySki nie ponosi odpowiedzialności za udzielone indywidualnie rabaty i zniżki przez ośrodki należące do TatrySki i zastrzega sobie prawo do odmowy honorowani a karty wydanej z naruszeniem ogólnego Regulaminu.

V. KORZYSTANIE Z BRAMEK SKIDATA

 1. Kartę należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru w kieszeni na lewej piersi, na lewym ramieniu lub udzie.
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe i.t.p.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną kartę. Ośrodki narciarskie należące do systemu wspólnej karty TatrySki nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.
 5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 6.  Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 7. Po przejściu przez bramkę na podstawie karty terminowej, automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.
 8. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów trwającego ponad 1 godzinę z przyczyn leżących po stronie O.N., a także w wyniku wypadku lub choroby użytkownika, a także w razie zaistnienia siły wyższej., przez którą należy rozumieć zdarzenie: (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec.
 2. W celu otrzymania zwrotu w związku z zaistnieniem wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię protokołu wypadku TOPR/GOPR lub zaświadczenie lekarskie. Zwrot taki można uzyskać w oznaczonych kasach.
 3. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karty terminowej.
 4. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach, samoobsługowych automatach do zwrotu kart oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
 5. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
 6. Zwrot należności za kaucję, możliwy jest do 30 kwietnia każdego roku w godzinach otwarcia kas poszczególnych ośrodków narciarskich na leżących do wspólnej karty TatrySki.
 7. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.
 8. Po użyciu karty terminowej w czytniku na bramce wejściowej reklamacje dotyczące rodzaju wydanej karty terminowej nie są uwzględniane.

VII. BILETY UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z USŁUG TERMY BANIA

 1. Bilet “4 h TatrySki + 3 H Termy” zakupiony przez Klienta w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 5 marca 2017 r., upoważnia zakupującego go Klienta do dodatkowego jednokrotnego wejścia do TERMY BANIA na okres 3H do Strefy Zabawy i Relaksu po godzinie 19:00 w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 5 marca 2017 r.
 2. Bilety 3z5 dni i 5z7 dni zakupiony przez Klienta w okresie od dnia 6 marca 2017 do dnia zakończenia sezonu narciarskiego 2016/201 uprawnia zakupującego go Klienta do jednokrotnego wejścia do Termy Bania na okres 3H do Strefy Zabawy od poniedziałku do piątku w okresie od dnia 6 marca 2017 do dnia zakończenia sezonu narciarskiego.
 3. Promocje wskazane powyżej dotyczą tylko Klientów indywidualnych, którzy nabyli wymienione powyżej bilety w kasach TatrySki.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami I zniżkami w szczególności wymienionymi w pkt IV ppkt 3, 5 i 6 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku zakupu biletu łączonego uprawniającego również do wstępu na teren TERMY BANIA a po skorzystaniu przez Klienta z jednej z atrakcji zwrot za częściowo niewykorzystane uprawnienie związane z niedyspozycją konsumenta jest możliwy po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego uraz, chorobę, podpisanego przez ratownika TOPR, lub lekarza potwierdzającego niedyspozycję pacjenta. Przypadki losowe odpowiednio udokumentowane też są uwzględniane. Wypłata pieniędzy odbywa się w wytypowanych kasach natychmiast po dostarczeniu odpowiedniego dokumentu.
 6. Z wejścia promocyjnego skorzystać może tylko osoba zidentyfikowana przez personel TERMY BANIA na podstawie odpowiedniego programu jako korzystająca z karnetu TatrySki. Zakazane jest jakiekolwiek zbywanie w tym również nieodpłatne karnetu na rzecz osoby trzeciej.
 7. Każdy Uczestnik Promocji obowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminach Obiektów z których korzysta.
 8. W przypadku gdyby skorzystanie z Promocji nie było możliwe w związku z zapełnieniem obiektu, TERMA BANIA zastrzega sobie prawo do wydania Uczestnikowi Promocji vouchera uprawniającego do wejścia na teren TERMY BANIA do Strefy Zabawy lub Strefy Zabawy i Relaksu, na czas 3 godziny w innym terminie, jednakże nie później niż do końca dnia 30 kwietnia 2017 (z wyłączeniem dni świątecznych) na tych samych warunkach jakie były przewidziane w posiadanym karnecie.
 9. Osobom, które nie skorzystały z wejścia promocyjnego nie przysługuje zwrot równowartości niewykorzystanych uprawnień.

VIII. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

 1. Karta terminowa jest aktywowana i personalizowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
 2. Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonane są zdjęcia osoby korzystającej z karty.
 3. Zdjęcia używane są wyłącznie do celów kontrolnych. Zdjęcia po zakończeniu sezonu zimowego są usuwane z pamięci urządzenia.
 4. Posługiwanie się kartą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów kontrolnych oraz jego zapisanie w systemie kontroli dostępu przez okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie.
 5. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwości dalszego korzystania z karty. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.
 6. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.
 7. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie ośrodków narciarskich należących do wspólnej karty TatrySki może zostać usunięty z terenu ośrodka przez uprawnionych pracowników ochrony.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu (w tym zamiana cen) ma zastosowanie tylko do nowych klientów i nie dotyczy kontrahentów, którzy już zawarli umowę.
Skocz do góry
FaceBook GrapaSki