Regulamin kompleksu

Regulamin Porządkowy Ośrodka Narciarskiego Grapa Litwinka w Czarnej Górze

 1. Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całego Ośrodka Narciarskiego GrapaSki w Czarnej Górze zwanego w dalszej części Regulaminu Ośrodkiem i reguluje zasady korzystania z niego, w tym z przejazdów kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi.
 2. Właścicielem Ośrodka jest spółka Kompleks Turystyczno Narciarski Czarna Góra – Grapa sp. z o.o., z siedzibą w Czarnej Górze (kod: 34532), przy ul. Zagóra 200, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000216144, posiadająca NIP: 7361613791.
 3. Ośrodek świadczy usługi w zakresie:
  1. przewozu kolejami linowymi krzesełkowymi oraz wyciągami narciarskimi zwanymi dalej kolejami i wyciągami,
  2. gastronomii w karczmie,
  3. udostępniania prawidłowo przygotowanych tras zjazdowych
   Usługi wypożyczania sprzętu, szkoły narciarskiej oraz  gastronomii w karczmie i obiektach małej gastronomii świadczone są przez niezależne podmioty gospodarcze.
 4. Wejście na teren Ośrodka, a także zakup i posługiwanie się elektroniczna kartą zbliżeniową lub innymi rodzajami biletów Ośrodka jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodka i akceptacją ich postanowień.
 5. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny stosować się do umiejscowionych na jego obszarze znaków, informacji zawartych na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Ośrodka, a także do poleceń pracowników Ośrodka.
 6. Numery telefonów alarmowych oraz innych ważnych telefonów znajdują się przy kasach Ośrodka, a także na niniejszym Regulaminie poniżej.
 7. Ośrodek czynny jest w sezonie zimowym w terminach podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.grapa.ski oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Ośrodka. Przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.
 8. Koleje i wyciągi Ośrodka czynne są w godzinach podanych na tablicy nad wejściem urządzeń transportu linowego. Trasy zjazdowe otwarte są w czasie pracy kolei i wyciągów. Zabronione jest przebywanie na terenie tras zjazdowych oraz kolei i wyciągów narciarskich poza godzinami ich otwarcia.
 9. Za skutki wypadków doznanych przez osoby przebywające na terenie Ośrodka poza godzinami otwarcia oraz za szkody spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
 11. Zabronione jest korzystanie z tras zjazdowych oraz kolei i wyciągów Ośrodka w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jak również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 12. Zabronione jest wnoszenie na teren Ośrodka przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 13. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych przy użyciu infrastruktury Ośrodka lub na jego terenie (z kolejami, wyciągami i trasami zjazdowymi włącznie), w tym umieszczanie reklam i ulotek jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządu Ośrodka.
 14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras zjazdowych, urządzeń transportu linowego i do budynków Ośrodka. Na pozostały teren Ośrodka można wprowadzać psy (na smyczy lub w kagańcach) jeżeli są pod stałym nadzorem właściciela.
 15. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących w Ośrodku zostanie usunięty z jego terenu przez pracowników Ośrodka lub pracowników ochrony, a także zostanie mu zablokowana możliwość korzystania z karty TatrySki.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Parkingi oraz toalety są bezpłatne, podobnie jak przewozy Skibusem Ośrodka wg rozkładu jazdy.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania usługi przewozowej skibusami nie będącymi jego własnością.
 3. Obsługę ruchu pasażerskiego prowadzą pracownicy Ośrodka posiadający uprawnienia wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny, oraz czuwający nad bezpieczeństwem pasażerów w czasie przejazdów.
 4. Trasy narciarskie odbierane są przed każdym sezonem pod względem poprawności ich przygotowania i zabezpieczenia, co potwierdzane jest pisemnymi protokołami odbioru.
 5. Przygotowywanie (ratrakowanie) tras zjazdowych odbywa się codziennie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy kolei linowych.
 6. Sztuczne naśnieżanie tras zjazdowych może się odbywać w czasie normalnego funkcjonowania kolei linowych i wyciągów narciarskich a informacja o tym znajduje się przy kasach Ośrodka.
 7. Ruch narciarski na terenie Ośrodka nie zwalnia z odpowiedzialności użytkowników stoku i odbywa się na ich ryzyko. Dlatego wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), co ułatwi uzyskanie rekompensaty w razie poniesienia szkody.
 8. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku poszkodowany ma prawo do bezpłatnej pomocy ratowników po ich zawiadomieniu; dyżurka ratownika znajduje się w pobliżu dolnej stacji kolei. Obowiązkiem uczestników takiego zdarzenia jest podanie swoich danych osobowych oraz szczegółowego opisu zdarzenia celem sporządzenia protokołu powypadkowego.
 9. Na czas organizacji imprez, zawodów lub treningów na terenie Ośrodka część tras zjazdowych może być czasowo wyłączona z ogólnego użytkowania. Zabrania się wówczas korzystania z nich przez osoby nieuprawnione. Wynikające z tego ograniczenia nie mogą być podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Ośrodka.
 10. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z brakiem dozoru osób pełnoletnich nad dziećmi.
 11. Ośrodek nie odpowiada za utratę lub zagubienie sprzętu narciarskiego pozostawionego bez nadzoru.
 12. Wszelkie uwagi, co do działania Ośrodka można zgłosić do Biura Zarządu Ośrodka mieszczącego się przy dolnej stacji kolei, osobiście, telefonicznie (nr telefonu: 667 922 299), pocztą elektroniczną na adres: info@grapa.ski lub listownie na adres Ośrodka: Kompleks Turystyczno Narciarski Czarna Góra – Grapa sp. z o.o., ul. Zagóra 200, 34-532 Czarna Góra.

Telefony alarmowe:

Telefon alarmowy: 112
GOPR: 985 lub 601 100 300
Policja: 997
Straż pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999

Skocz do góry
FaceBook GrapaSki